ទំនាក់ទំនងក្រុមអ្នកនាំពាក្យ

 1. ឯកឧត្តម មាស ប៉ូ
  012876087
 2. ឯកឧត្តម ចាយ ណាវុធ
  017285007
 3. ឯកឧត្តម ខូវ មករា
  077213238
 4. ឯកឧត្តម ហ៊ុន សារឿន
  081387868

សារអេឡិកត្រូនិច

spokesperson@mptc.gov.kh

ព័ត៌មានក្រសួង

បណ្ណាល័យរូបភាព

បណ្ណាល័យវីដេអូ

ពានរង្វាន់ ICT​នៅកម្ពុជា​ឆ្នាំ២០១៦

សកម្មភាពមន្ទីរ