ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

Ministry of Post and Telecommunications

ស្ថាប័នថា្នក់ជាតិក្រសួងស្ថាប័នវេបសាយរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្ត