ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

Ministry of Post and Telecommunications

ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ

អត្ថបទដោយ៖ Administrator

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង