ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

Ministry of Post and Telecommunications

ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ

អត្ថបទដោយ៖ Administrator

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង