• ខ្មែរ
  • EN

រដ្ឋធម្មនុញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Related Document

ច្បាប់ស្តីពី ទូរគមនាគមន៍

ច្បាប់ស្តីពី ទូរគមនាគមន៍

ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្រ្តី

ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្រ្តី

ច្បាប់ស្តីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល

ច្បាប់ស្តីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល

ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ

ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ

ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ

ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ

ក្រមរដ្ឋប្បវេណី

ក្រមរដ្ឋប្បវេណី

ច្បាប់ស្តីពីស្តង់ដារនៅកម្ពុជាឆ្នាំ២០០៧

ច្បាប់ស្តីពីស្តង់ដារនៅកម្ពុជាឆ្នាំ២០០៧

ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម ច្បាប់ស្តីពីវិនិយោគ

ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម ច្បាប់ស្តីពីវិនិយោគ

ច្បាប់ស្តីពីសវនកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ច្បាប់ស្តីពីសវនកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ច្បាប់ស្តីពីវិស័យប្រៃសណីយ៍

ច្បាប់ស្តីពីវិស័យប្រៃសណីយ៍