ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

Ministry of Post and Telecommunications

ប្រកាសលេខ ១៥៤ ​បទ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ១៥ កក្កដា ២០១៤ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់នាយកដ្ឋាន និងអង្គភាពក្រោមឱវាទអគ្គនាយកដ្ឋាន រ.ប

អត្ថបទដោយ៖ Administrator

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង