ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

Ministry of Post and Telecommunications

ប្រកាស​លេខ ០៥៣ បទ.ប្រក ចុះថ្ងៃ​ទី ១១ មីនា ២០១៤ ស្តី​ពី​ការ​បង្កើត​គណៈ​កម្មការ​ដឹកនាំ​រៀបចំ​ការ​ប្រឡង​របស់​វិទ្យា​ស្ថាន​ជាតិ

អត្ថបទដោយ៖ Administrator

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង