ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

Ministry of Post and Telecommunications

ប្រកាស​លេខ ១០០ ​បទ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃ​ទី ២៣ មករា ២០១៤ ស្តី​ពី​ការ​បង្កើត​ក្រុម​ការងារ​រៀបចំ​ផែន​ការ​យុទ្ធ​សាស្រ្ត​ថវិកា​សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៥

អត្ថបទដោយ៖ Administrator

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង