ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

Ministry of Post and Telecommunications

ប្រកាស​លេខ ១៣៣ ​បទ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃ​ទី ១២ មិថុនា ២០១៤ ស្តី​ពី​ការ​រៀប​ចំ និង​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៃ​នាយក​ដ្ឋាន​សវនកម្ម​ផ្ទៃ​ក្នុង

អត្ថបទដោយ៖ Administrator

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង