ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

Ministry of Post and Telecommunications

ប្រកាស​លេខ ១៣៥ បទ.ប្រក ចុះថ្ងទី ១៣ មិថុនា ២០១៤ ស្តីពី​ការ​បង្កើត​ក្រុម​ការងារ​រៀបចំ​គោល​នយោបាយ​អភិវឌ្ឍន៍​វិស័យ​ប្រៃ​សណីយ៍

អត្ថបទដោយ៖ Administrator

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង