ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

Ministry of Post and Telecommunications

ព្រះរាជក្រឹត្យ ត្រាស់បង្គាប់បញ្ចប់មុខតំណែងឯកឧត្តម ទី ចន ពីអនុរដ្ឋលេខាធិការ

អត្ថបទដោយ៖ Administrator

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង