• ខ្មែរ
  • EN

សេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីប្រព័ន្ធ QR Code Stop Covid របស់កម្ពុជា ឈ្នះពានរង្វាន់នវានុវត្តន៍ឌីជីថលពីសហភាពទូរគមនាគមន៍អន្តរជាតិ (ITU) និងអង្គការសហប្រជាជាតិ

លទ្ធផលប្រឡងក្របខណ្ឌក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ ឆ្នាំ២០២១

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការដាក់ឱ្យដំណើរការកម្មវិធីបណ្ណាល័យឌីជីថល D-Library App (ជំនាន់ទី១) របស់ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្តីពីការចែកចាយឧបករណ៍តេស្តរហ័សប្រភេទថ្មី អង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ Wondfo សម្រាប់សាធារណជន

ដើម្បីបញ្ជាទិញសូមចូលទៅកាន់ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មដែលម […]

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រឡងវិញ្ញាសាផ្ទាល់មាត់ នៃការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីកាលបរិច្ឆេទប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ ឆ្នាំ២០២១ តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ

បេក្ខជនដែលបានដាក់ពាក្យប្រឡងរួច សូមពិនិត្យមើលអ៊ីមែលដើម្ប […]

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការចែកចាយឧបករណ៍តេស្តរហ័សប្រភេទថ្មីអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ Asan Easy Test សម្រាប់សាធារណជន

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីកាលបរិច្ឆេទប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ ឆ្នាំ២០២១ តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ (Online)

សូមភ្ជាប់ជូន៖ -បទប្បញ្ញត្តិសម្រាប់បេក្ខជនប្រឡង -បញ្ជីរា […]

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធស្នើសុំបំពេញប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មក្នុងវិស័យប្រៃសណីយ៍ និងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាន តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក (e-Registration) សម្រាប់ថ្នាក់ជាតិ

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការចែកចាយឧបករណ៍តេស្តរហ័សអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ ពីរប្រភេទ សម្រាប់សាធារណជន