ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

Ministry of Post and Telecommunications

សេចក្ដីបំភ្លឺ ចំពោះការផ្សាយអត្ថបទព័ត៌មានរបស់ ខ្មែរថាមស៍

អត្ថបទដោយ៖ Semtararath
ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង