ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

Ministry of Post and Telecommunications

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី អាហារូបករណ៍ទេពកោសល្យឌីជីថលតេជោ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០២១

អត្ថបទដោយ៖ Semtararath
ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង