ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

Ministry of Post and Telecommunications

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រើលេខកូដ *1200# ដើម្បីផ្តាច់សេវាកម្មទូរសព្ទបន្ថែម ដែលមិនត្រូវការប្រើ

អត្ថបទដោយ៖ Semtararath
ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង