ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

Ministry of Post and Telecommunications

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ការបង្កើតច្រកទ្វារអុីនធឺណិត (National Internet Gateway)

អត្ថបទដោយ៖ Semtararath
ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង