ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

Ministry of Post and Telecommunications

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការពង្រឹងសណ្តាប់ធ្នាប់និងរបៀបរៀបរយក្នុងវិស័យទូរគមនាគមន៍

អត្ថបទដោយ៖ Semtararath
ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង