ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

Ministry of Post and Telecommunications

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការបញ្ឈប់ការធ្វើអាជីវកម្មលើវិស័យប្រៃសណីយ៍ ដោយគ្មានអាជ្ញាបណ្ណ និងលិខិតអនុញ្ញាត

អត្ថបទដោយ៖ Semtararath
ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង