ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

Ministry of Post and Telecommunications

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពី ការលុប និងព្យួរអាជ្ញាបណ្ណរបស់ប្រតិបត្តិករទូរគមនាគមន៍ចំនួន ១៧ ក្រុមហ៊ុន

អត្ថបទដោយ៖ Semtararath
ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង