ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

Ministry of Post and Telecommunications

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការផ្អាកសេវាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់យូធូប (#YouTube)

អត្ថបទដោយ៖ Semtararath
ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង