ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

Ministry of Post and Telecommunications

សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការពង្រឹងគុណភាពសេវាទូរគមនាគមន៍

អត្ថបទដោយ៖ Semtararath
ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង