ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

Ministry of Post and Telecommunications

សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពីការតែងតាំងសមាសភាពខុទ្ទកាល័យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍

អត្ថបទដោយ៖ Semtararath
ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង