ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

Ministry of Post and Telecommunications

សេចក្តី​​សម្រេច​​លេខ ១០២​ បទ.សសរ ចុះថ្ងៃទី ២៩ ​មេសា ២០១៤ ស្តី​ពី​ការ​​បែង​​ចែក​​ភារ​កិច្ច​​ជូនទី​​ប្រឹក្សា​​ក្រសួង​​ប.ទ

អត្ថបទដោយ៖ Administrator

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង