ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

Ministry of Post and Telecommunications

អនុក្រឹត្យ ស្តីពី យន្តការសម្រាប់អនុវត្តកម្មវិធីកាតព្វកិច្ចសេវាសកល

អត្ថបទដោយ៖ Semtararath
ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង