ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍

Ministry of Post and Telecommunications

អនុក្រឹត្យ