ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

Ministry of Post and Telecommunications

ព័ត៌មានសង្ខេបស្តីពីក្រសួង

អត្ថបទដោយ៖ Administrator

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង