ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

Ministry of Post and Telecommunications

គោលនយោបាយ​អភិវឌ្ឍន៍​វិស័យ​ទូរគមនាគមន៍​-បច្ចេកវិទ្យា​គមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន ឆ្នាំ២០២០

អត្ថបទដោយ៖ Administrator

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង