ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

Ministry of Post and Telecommunications

ផែនការមេឌីជីថលអាស៊ានឆ្នាំ២០២៥

អត្ថបទដោយ៖ Semtararath

ទាញយកតាមតំណនេះ : Download

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង