ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

Ministry of Post and Telecommunications

ផែនការមេរបស់ ICT កម្ពុជាឆ្នាំ២០២០

អត្ថបទដោយ៖ Administrator

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង