ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

Ministry of Post and Telecommunications

ទិន្នន័យមូលដ្ឋាន​ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

អត្ថបទដោយ៖ Administrator
ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង