ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

Ministry of Post and Telecommunications

ទិន្នន័យមូលដ្ឋាន​ ខែ មីនា ឆ្នាំ២០១៦

អត្ថបទដោយ៖ Administrator

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង