ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

Ministry of Post and Telecommunications

ទិន្នន័យមូលដ្ឋាន​ ឆ្នាំ២០១៧

អត្ថបទដោយ៖ Administrator
ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង