ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

Ministry of Post and Telecommunications

ទិន្នន័យ​មូលដ្ឋាន ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥​​

អត្ថបទដោយ៖ Administrator

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង