ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

Ministry of Post and Telecommunications

ទិន្នន័យ​មូលដ្ឋាន ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥​​​

អត្ថបទដោយ៖ Administrator

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង