ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

Ministry of Post and Telecommunications

យន្តការ និងទួនាទី របស់ក្រុមព្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រី​ (ក.ជ.ក.ស)​

អត្ថបទដោយ៖ Administrator

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង