ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

Ministry of Post and Telecommunications

សិក្ខាសាលាស្តីអំពីតួនាទីនិយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាដោយយោងតាមហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរួម

អត្ថបទដោយ៖ Administrator

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង