ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

Ministry of Post and Telecommunications

សិក្ខាសាលាស្តីអំពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរួមក្នុងឧស្សាហកម្មទូរគមនាគមន៍

អត្ថបទដោយ៖ Administrator

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង