ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

Ministry of Post and Telecommunications

ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាល​នៅ​ប្រទេស​ឥណ្ឌា​ជួន​មន្ត្រី​រាជ​ការ​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍​សម្រាប់​ឆ្នាំ​សិក្សា​ ២០១៧​~២០១៨

អត្ថបទដោយ៖ Administrator

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង