• ខ្មែរ
  • EN

ពិធីដាក់ឲ្យដំណើរការសាកល្បងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមន្ត្រីរាជការតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យារបស់ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ថ្ងៃទី២២ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៥

Related Post