• ខ្មែរ
  • EN

ពិធីប្រកាសតែងតាំង និងប្រគល់ភារកិច្ច ជាជំនួយការ ប្រធាន និងអនុប្រធាននាយកដ្ឋាន ប្រធាន និងអនុប្រធានការិយាល័យ នៃក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ នាថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥

Related Post