ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

Ministry of Post and Telecommunications

លេខកូដ *1200# ដំណោះស្រាយផ្តាច់សេវាកម្មទូរសព្ទបន្ថែមដែលមិនត្រូវការប្រើ

អត្ថបទដោយ៖ Semtararath
ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង