• ខ្មែរ
  • EN

​ចល័តភាពប្រជាជនក្នុងតំបន់អាស៊ាន (PEOPLE MOBILITY)

ចល័តភាពប្រជាជនក្នុងតំបន់អាស៊ាន៖ ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវជំនាញ និងសម្រួលដល់លំហូរនៃធនធានសំខាន់ៗ ជាពិសេសការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន ។

PEOPLE MOBILITY – #ASEAN encourages seamless travel throughout the region. People Mobility does not only encourage the peoples of #ASEAN to explore the Member States through tourism but also through enabling the mobility of skilled workers and university students.
 

 

Related Post