• ខ្មែរ
  • EN

បទប្បញ្ញត្តិល្អប្រសើរ៖ ការផ្តល់នូវក្របខ័ណ្ឌរួម និងការលុបបំបាត់នូវរបាំងពាណិជ្ជកម្ម (REGULATORY EXCELLENCE)

បទប្បញ្ញត្តិល្អប្រសើរ៖ ការផ្តល់នូវក្របខ័ណ្ឌរួម និងការលុបបំបាត់នូវរបាំងពាណិជ្ជកម្ម។  (​REGULATORY EXCELLENCE) focuses to enhance coordination to accelerate harmonisation of standards and regulations, as well as to increase transparency and strengthen the evaluation of non-tariff measures.

 

 

Related Post