• ខ្មែរ
  • EN

​ភស្តុភាកម្ម (ឡូជីស្ទីក) ប្រកបដោយភាពរលូន (SEAMLESS LOGISTICS)

ភស្តុភាកម្ម (ឡូជីស្ទីក) ប្រកបដោយភាពរលូន៖ គឺការកាត់បន្ថយនូវថ្លៃដើម និងជំរុញនូវល្បឿន និងភាពជឿទុកចិត្តបាននៃខ្សែចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់អាស៊ាន។

SEAMLESS LOGISTICS – Improving ASEAN’s logistics competitiveness. Seamless logistics creates a smooth passage for goods and connects businesses and countries in ASEAN. Seamless logistics creates a smooth passage for goods and connects businesses and countries in ASEAN.
 

 

Related Post