• ខ្មែរ
  • EN

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតភ្ជាប់ប្រកបដោយចីរភាព (SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE)

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតភ្ជាប់ប្រកបដោយចីរភាព៖ ការបង្កើននូវការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈ និងឯកជនក្នុងបណ្តាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាន ដែលនឹងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផលិតភាព និងការដាក់ចេញនូវម៉ូដែលនគរូបនីយកម្មវៃឆ្លាត និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន ។

Sustainable Infrastructure – Infrastructure for future generations. Sustainable physical infrastructure from cities to villages to connect people and countries for generations to come.
 

 
 

Related Post