• ខ្មែរ
  • EN

សិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិស្តីពីកាលានុវត្តភាព និងបញ្ហាប្រឈមនៃឌីជីថលឌីវីដិន(សុខដុមវូបនីយ­កម្ម ហ្វ្រេកង់ស៍៧០០ MHz)នៅកម្ពុជា ថ្ងៃទី២៧ខែមេសាឆ្នាំ២០១៥។

Related Post