• ខ្មែរ
  • EN

កូនគេ កូនខ្ញុំ

តើរឿងនេះគួរបន្ទោសអ្នកណា?អ្នកដឹងទេ រឿងនេះអាចកើតឡើងចំពោះមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនអ្នក ដូចនេះសូមស្វែងយល់ពីការការពារមនុស្សដែលអ្នកស្រលាញ់លើប្រព័ន្ធអនឡាញ ដោយតាមដានទំព័រ គិតគូរកូន Kit Kou Kon និង ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ – Ministry of Post and Telecommunications និង MoEYS Cambodia សម្រាប់គន្លឹះថ្មីៗដើម្បីការពារកូនរបស់លោកអ្នក!ឪពុកម្ដាយឆ្លាតវៃ ការពារហានិភ័យ ពេលកូនអនឡាញ!#កូនគេកូនខ្ញុំ#KitKouKon#គិតគូរកូន#OnlineChildProtection#ChildProtection#OnlineSafetyKH#MPTC

Related Post