• ខ្មែរ
  • EN

Digital Parenting Tips

ការថែរក្សាកូននាសម័យឌីជីថលនេះពិតជាមានភាពខុសគ្នាជាច្រើនពីបរិបទមុនៗ។ ឪពុកម្ដាយ និងអាណាព្យាបាលគួរយល់ដឹងពីគន្លឹះប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក ដើម្បីឱ្យកូនៗអាចប្រើប្រាស់ដោយមានប្រយោជន៍ និងជៀសវាងពីគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗ។

តោះ! ស្ដាប់គន្លឹះចិញ្ចឹមកូនក្នុងសម័យឌីជីថលរបស់លោកស្រី ហ្វាត ស៊ីអែម ដែលជាជ័យលាភី វិស្វករស្រ្តីឆ្នើមផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា ឆ្នាំ២០១៨។សម្រាប់គន្លឹះថ្មីៗដើម្បីការពារកូនរបស់លោកអ្នក សូមតាមដានទំព័រ Facebook គិតគូរកូន Kit Kou Kon និង ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ – Ministry of Post and Telecommunications និង MoEYS Cambodia

#KitKouKon#គិតគូរកូន#OnlineChildProtection#ChildProtection#OnlineSafetyKH#MPTC#អក្ខរកម្មមេឌា#DigitalParenting

Related Post