• ខ្មែរ
  • EN

កិច្ចប្រជុំ​ពិគ្រោះ​យោបល់​ជាមួយ​វិស័យ​ឯកជន​លើ​សេចក្តីព្រាង​គោលនយោបាយ​អភិវឌ្ឍន៍វិស័យ​ទូរគមនាគមន៍​បច្ចេកវិទ្យា​គមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន

Related Post