• ខ្មែរ
  • EN

ពិធីបើកជាផ្លូវការពិពណ៌បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានអេឡិចត្រូនិច  និងទូរគមនាគមន៍អន្តរជាតិលើកទីមួយ  រៀបចំឡើងដោយក្រសួងប្រៃសណីយ៍​  និងទូរគមនាគមន៍ កម្ពុជា   សហការជាមួយនិងសហព័ន្ធទំនាក់ទំនងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានកម្ពុជា  ថ្ងៃទី១៤ដល់១៦ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៤

Related Post